Právní upozornění a podmínky používání

Právní upozornění


Otisk

Za webové stránky, které jste otevřeli, jejich provoz a obsah odpovídá

Společnost:


SC eeebid SRL
B-dul. Eroilor, nr. 3A
500007 Brasov
Romania

právně zastoupen: Gabriela Anca Aust, generální ředitelka

Identifikační číslo pro daň z prodeje:
RO13295779
Číslo obchodního rejstříku v obchodním rejstříku v Brašově:
J8/705/2000
EUID:
ROONRC.J8/705/2000

Základní kapitál: 200 lei plně splacený

Kontakt:
telephone / fax: +40-268-543489
email: office@eeebid.ro

Redakční odpovědnost:
Gabriela Anca Aust
Hostování:
AWS and SC eeebid SRL in cooperation with Noris Network AG
Design a realizace:
Gabriela Anca Aust

Podmínky použití 


Přehled


Níže jsou uvedeny podmínky smlouvy mezi vámi a společností SC EEEBID SRL. Přístupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit a že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů o kontrole vývozu a zpětného vývozu. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky. Společnost SC EEEBID SRL může tyto podmínky používání a veškeré další informace obsažené na těchto webových stránkách kdykoli změnit, aniž by vás o tom informovala. Společnost SC EEEBID SRL může také kdykoli bez předchozího upozornění provádět vylepšení nebo změny produktů, služeb nebo programů popsaných na těchto webových stránkách.

Obecné informace

Tyto webové stránky obsahují na každé stránce upozornění na vlastnická práva a další informace o autorských právech, které je třeba dodržovat. To se týká zejména designu našeho softwaru, našeho rozhraní API, našeho licenčního a cenového modelu, našich log a naší kalkulačky obchodních případů, které jsou naším právem duševního vlastnictví a nesmí být kopírovány ani zpětně upravovány.

Společnost SC EEEBID SRL vám jako zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi společnosti SC EEEBID SRL (nebo jejích sesterských společností a distribučních partnerů) uděluje nevýhradní, nepřenosné, omezené povolení k přístupu na webové stránky v rámci tohoto webu a k jejich zobrazování za předpokladu, že budete dodržovat tyto podmínky používání a všechna upozornění na autorská práva, ochranné známky a další vlastnická práva zůstanou nedotčena. K procházení těchto webových stránek smíte používat pouze crawler, který je povolen protokolem robots.txt těchto webových stránek, a společnost SC EEEBID SRL může podle vlastního uvážení zablokovat jakékoli crawlery. Použití povolené touto smlouvou je nekomerční povahy (např. nesmíte prodávat obsah, ke kterému získáte přístup na tomto webu nebo jeho prostřednictvím.) Veškeré jiné použití tohoto webu je zakázáno.

S výjimkou omezeného oprávnění uvedeného v předchozím odstavci vám společnost SC EEEBID SRL neuděluje žádná výslovná ani předpokládaná práva nebo licence na základě patentů, ochranných známek, autorských práv nebo jiných vlastnických práv nebo práv duševního vlastnictví. Žádný obsah z těchto stránek nesmíte zrcadlit na jiných webových stránkách nebo v jiných médiích. Jakýkoli software a další materiály, které jsou k dispozici ke stažení, přístupu nebo jinému použití z tohoto webu s vlastními licenčními podmínkami, se řídí těmito podmínkami a upozorněními. Nedodržení těchto podmínek nebo jakýchkoli podmínek na těchto stránkách bude mít za následek automatické ukončení všech práv, která vám byla udělena, bez předchozího upozornění, a musíte okamžitě zničit všechny kopie stažených materiálů, které máte v držení, péči nebo pod kontrolou. 

Disclaimer

Čas od času se na těchto webových stránkách mohou vyskytnout technické nepřesnosti nebo typografické chyby a my neručíme za správnost zveřejněných informací. Než začnete používat informace týkající se služeb, produktů nebo jiných záležitostí popsaných na tomto webu, ověřte si, že používáte nejaktuálnější stránky tohoto webu, a přesnost a úplnost informací.

Pokud bude jakákoli podmínka v těchto Podmínkách používání shledána příslušným soudním orgánem v jakémkoli ohledu nevymahatelnou, platnost zbývajících částí těchto Podmínek používání zůstane nedotčena za předpokladu, že tato nevymahatelnost nebude mít podstatný vliv na práva stran podle těchto Podmínek používání.

Důvěrné informace

Společnost SC EEEBID SRL si nepřeje, abyste od ní prostřednictvím našich webových stránek dostávali důvěrné nebo chráněné informace. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace nebo materiály zaslané společnosti SC EEEBID SRL nebudou považovány za důvěrné. Zasláním jakýchkoli informací nebo materiálů společnosti SC EEEBID SRL udělujete společnosti SC EEEBID SRL neomezenou, neodvolatelnou licenci ke kopírování, reprodukci, publikování, nahrávání, zveřejňování, přenosu, distribuci, veřejnému vystavování, předvádění, úpravám, vytváření odvozených děl a jinému volnému použití těchto materiálů nebo informací. Souhlasíte také s tím, že společnost SC EEEBID SRL může volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které nám zašlete, k jakémukoli účelu. Nezveřejníme však vaše jméno ani jinak nezveřejníme skutečnost, že jste nám zaslali materiály nebo jiné informace, ledaže: (a) získáme vaše svolení k použití vašeho jména; nebo (b) vás nejprve upozorníme, že materiály nebo jiné informace, které jste zaslali do určité části těchto stránek, budou zveřejněny nebo jinak použity s vaším jménem; nebo (c) nám to ukládá zákon. S osobně identifikovatelnými informacemi, které společnosti SC EEEBID SRL poskytnete za účelem získání produktů nebo služeb, bude nakládáno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.  Ty vycházejí z rumunského zákona č. 190 z roku 2018 o opatřeních pro uplatňování GDPR ("zákon č. 190") obsahuje pravidla pro provádění GDPR na vnitrostátní rumunské úrovni.
Vzhledem k tomu, že GDPR umožňuje členským státům přijmout další výjimky, odchylky, podmínky nebo pravidla ve vztahu k určitým činnostem zpracování, obsahuje zákon č. 190 ustanovení týkající se těchto činností:

  • (i) zpracování osobních údajů v souvislosti se zaměstnáním, pokud zaměstnavatel používá na pracovišti elektronické nebo kamerové systémy. Tento typ zpracování může být prováděn za splnění dalších podmínek zákona č. 190, včetně konzultace s odborovou organizací/zástupci zaměstnanců.
  • (ii) Zpracování osobních identifikačních čísel fyzických osob v souvislosti s oprávněným zájmem správce. Zpracování může být prováděno s poskytnutím dodatečných záruk, včetně jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • (iii) Zpracování zdravotních údajů pro účely automatizovaného rozhodování nebo profilování je povoleno pouze s výslovným souhlasem subjektu údajů.


Přístup k Zásadám používání souborů cookie a Zásadám ochrany osobních údajů společnosti SC EEEBID SRL získáte prostřednictvím banneru "Zásady používání souborů cookie" pod odkazem: "Další podrobnosti o zásadách používání souborů cookie a ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách... "

Globální dostupnost

Informace, které společnost SC EEEBID SRL zveřejňuje na internetu, mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na produkty, programy a služby společnosti SC EEEBID SRL, které nejsou oznámeny nebo dostupné ve vaší zemi. Takové odkazy neznamenají, že společnost SC EEEBID SRL hodlá takové produkty, programy nebo služby ve vaší zemi oznámit nebo zpřístupnit. Informace o produktech, programech a službách, které vám mohou být k dispozici, získáte od místního obchodního kontaktu společnosti SC EEEBID SRL nebo od místního distributora.

Obchodní vztahy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na webové stránky a zdroje, které nejsou součástí společnosti SC EEEBID SRL. Společnost SC EEEBID SRL neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani jiné závazky či potvrzení týkající se jakýchkoli webových stránek mimo společnost SC EEEBID SRL nebo zdrojů třetích stran, na které mohou být odkazy, které mohou být přístupné z jakýchkoli webových stránek společnosti SC EEEBID SRL nebo na které mohou vést odkazy. Kromě toho společnost SC EEEBID SRL není stranou ani neodpovídá za žádné transakce, které můžete uzavřít s třetími stranami, a to ani v případě, že se o těchto stranách dozvíte (nebo použijete odkaz na tyto strany) z webu společnosti SC EEEBID SRL. Pokud navštívíte webovou stránku, která není součástí společnosti SC EEEBID SRL, a to i takovou, která může obsahovat logo společnosti SC EEEBID SRL nebo ebidtopay, uvědomte si, že je na společnosti SC EEEBID SRL nezávislá a že společnost SC EEEBID SRL nemá kontrolu nad obsahem této webové stránky. Je na vás, abyste přijali opatření na ochranu před viry, červy, trojskými koni a dalšími potenciálně destruktivními programy a abyste chránili své informace.

Odkazování na tyto stránky

Společnost SC EEEBID SRL souhlasí pouze s odkazy na tento web, u kterých odkaz a stránky, které jsou odkazem aktivovány, nejsou: (a) vytvářet rámy kolem jakékoli stránky na tomto webu nebo používat jiné techniky, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled jakéhokoli obsahu na tomto webu; (b) zkreslovat váš vztah ke společnosti SC EEEBID SRL; (c) naznačovat, že společnost SC EEEBID SRL schvaluje nebo podporuje vás, vaše webové stránky nebo vaše služby či nabídky produktů; a (d) vytvářet nepravdivé nebo zavádějící dojmy o společnosti SC EEEBID SRL nebo jinak poškozovat dobré jméno spojené se jménem nebo ochrannými známkami společnosti SC EEEBID SRL. Jako další podmínku pro povolení odkazovat na tento web uvádíte, že společnost SC EEEBID SRL může kdykoli podle vlastního uvážení zrušit povolení odkazovat na tento web. V takovém případě souhlasíte s tím, že okamžitě odstraníte všechny odkazy na tuto webovou stránku a přestanete používat jakékoli související ochranné známky společnosti SC EEEBID SRL.


ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY

TYTO STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. VEŠKERÉ MATERIÁLY, INFORMACE, PRODUKTY, SOFTWARE, PROGRAMY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPOLEČNOST SC EEEBID SRL SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM VŠECH VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH A JINÝCH ZÁRUK, ZÁRUK NEBO PROHLÁŠENÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ VLASTNICKÝCH PRÁV A PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. SPOLEČNOST SC EEEBID SRL BEZ OMEZENÍ NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI GARANCI, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZCHYBNÉ.

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD SI Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK STÁHNETE NEBO JINAK ZÍSKÁTE MATERIÁLY, INFORMACE, PRODUKTY, SOFTWARE, PROGRAMY NEBO SLUŽBY, ČINÍTE TAK NA VLASTNÍ UVÁŽENÍ A RIZIKO A ŽE NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT, VČETNĚ ZTRÁTY DAT NEBO POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.


OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEBUDE SPOLEČNOST SC EEEBID SRL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ŽÁDNÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI NEBO VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍM, ANI ZA JAKÉKOLI STRÁNKY NEBO ZDROJE, NA KTERÉ JE ODKAZOVÁNO, NEBO PŘÍSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, NEBO ZA POUŽITÍ NEBO STAŽENÍ NEBO PŘÍSTUP K JAKÝMKOLI MATERIÁLŮM, INFORMACÍM, PRODUKTŮM NEBO SLUŽBÁM, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, JAKÝCHKOLI UŠLÝCH ZISKŮ, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, UŠLÝCH ÚSPOR NEBO ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SC EEEBID SRL BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA. TOTO VYLOUČENÍ A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY PŘÍČINY ŽALOBY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZÁRUKY, DELIKTU NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH TEORIÍ.